Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Księgarni Internetowej Baobook.pl

Księgarnia internetowa Baobook.pl, dostępna pod adresem internetowym baobook.pl, prowadzona jest przez Przemysław Szklarek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Szklarek os. Wichrowe Wzgórze, nr 14, lok. 34 61-676 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9721300257, REGON: 383082691.

SŁOWNICZEK:

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Księgarni Internetowej Baobook.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów,
 • Konsument - klient będący osobą fizyczną, korzystający z Księgarni Internetowej Baobook.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? KC),
 • Koszyk - funkcjonalność Księgarni Internetowej Baobook.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności,
 • Księgarnia Internetowa Baobook.pl - sklep internetowy prowadzony przez Bartosz Ożana, dostępny pod domeną internetową baobook.pl.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa:

 • zasady rejestracji w Księgarni Internetowej Baobook.pl,
 • zasady korzystania ze Księgarni Internetowej Baobook.pl,
 • warunki składania zamówień na produkty dostępne w Księgarni Internetowej Baobook.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów,
 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do przeglądania stron internetowych Księgarni Internetowej Baobook.pl, w tym przeglądania asortymentu Księgarni Internetowej Baobook.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Księgarni Internetowej Baobook.pl, w tym rejestracji w Księgarni Internetowej Baobook.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Przeglądanie asortymentu Księgarni Internetowej Baobook.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Księgarni Internetowej Baobook.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro. Usługi te świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

§2. Rejestracja

1. Rejestracja w Księgarni Internetowej Baobook.pl umożliwia Klientowi:

 • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
 • składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 • przeglądanie historii zamówień;
 • zamówienie newslettera;
 • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

2. W celu rejestracji w Księgarni Internetowej Baobook.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Księgarnia Internetowa Baobook.pl, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

4. Rejestracja w Księgarni Internetowej Baobook.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Księgarni Internetowej Baobook.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Baobook.pl umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Po zarejestrowaniu się w Księgarni Internetowej Baobook.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Księgarni Internetowej Baobook.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

7. W celu usunięcia konta Klienta ze Księgarni Internetowej Baobook.pl należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Księgarnią Internetową Baobook.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Baobook.pl o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

8. Baobook.pl jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Księgarni Internetowej Baobook.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

§3. Zasady korzystania z Księgarni Internetowej Baobook.pl

1. Logowanie do Księgarni Internetowej Baobook.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka "Twoje konto").

2.  Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Księgarni Internetowej Baobook.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Księgarni Internetowej Baobook.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§4. Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Księgarni Internetowej Baobook.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Księgarni Internetowej Baobook.pl:

 • zawierają podatek VAT (Księgarnia Internetowa Baobook.pl jest płatnikiem VAT) i podawane są w złotych,
 • nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta,

3. Baobook.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny,

4. Baobook.pl może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Księgarni Internetowej Baobook.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

 • zalogować się do Księgarni Internetowej Baobook.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji,
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka" (lub równoznaczny),
 • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu),
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru,
 • wpisać dane do faktury (bez VAT), jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,
 • wybrać formę płatności,
 • kliknąć przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Baobook.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Baobook.pl niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Baobook.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Baobook.pl o.pl przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Baobook.pl do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Baobook.pl ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Baobook.pl otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Baobook.pl nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Baobook.pl nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.

6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Baobook.pl, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Baobook.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Baobook.pl.

7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Baobook.pl może zaproponować Klientowi:

 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Baobook.pl będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Baobook.pl będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

8. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Baobook.pl), Baobook.pl dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Baobook.pl. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu.

9.W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Baobook.pl jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Baobook.pl jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

10.W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Baobook.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.

11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Baobook.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Baobook.pl i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Baobook.pl mogą być opłacone:

 • z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) ? przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu PayPro,
 • przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

4. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Baobook.pl pełnej płatności lub  w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności ? po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

5. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym Baobook.pl.

6. Klienci mogą skorzystać z kodów rabatowych. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§7. Realizacja zamówień

1. Baobook.pl standardowo realizuje zamówienia w ciągu 24 godzin od ich złożenia, jedynie w dni robocze. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).

§8. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

1. Baobook.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Baobook.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 ? 576 Kodeksu cywilnego.

2. Baobook.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Baobook.pl, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Baobook.pl i opisem reklamacji na adres firmy.

4.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta ? Baobook.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Baobook.pl zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Baobook.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Baobook.pl wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Baobook.pl może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Baobook.pl z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Baobook.pl za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Baobook.pl za nabycie danego produktu.

§9. Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Baobook.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Baobook.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji ? w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Baobook.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Baobook.pl;
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi ? w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 niniejszego regulaminu.

§10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Baobook.pl mailowo na skrzynkę elektroniczną firmy, listownie na adres firmy lub telefonicznie na firmowy numer telefonu.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Baobook.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Baobook.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Baobook.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Baobook.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszego regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Baobook.pl, Baobook.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Baobook.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia odsyłając produkt na adres firmy.

8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Baobook.pl informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Baobook.pl nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§11. Zwrot należności Klientom

1. Baobook.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia;
 • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
 • nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu, Baobook.pl zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Baobook.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Baobook.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Baobook.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Baobook.pl należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania Baobook.pl numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Baobook.pl takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Baobook.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Baobook.pl należytej staranności prawidłową realizację płatności.

§12. Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Księgarni Internetowej Baobook.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Księgarni Internetowej Baobook.pl, w procesie korzystania ze Księgarni Internetowej Baobook.pl, w tym dokonywania zakupów w Księgarni Internetowej Baobook.pl), przetwarzane są przez Bartosz Ożana, z adresem ul. Sadowa 13, 61-657 Poznań (administrator danych).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Baobook.pl, które wymagają podania danych osobowych. Baobook.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Księgarni Internetowej Baobook.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka "Twoje konto") lub poprzez zgłoszenie od Administratora Danych.

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Księgarni Internetowej Baobook.pl poświęconej polityce prywatności.

§13. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Baobook.pl oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Baobook.pl. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce "Twoje konto".

2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie, kontaktując się z Baobook.pl mailowo na adres sklep@baobook.pl.

§14. Reklamacje

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Księgarni Internetowej Baobook.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Baobook.pl:

 • pisemnie na adres siedziby Baobook.pl,
 • za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@baobook.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3. Baobook.pl rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§15. Postanowienia końcowe

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Baobook.pl nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Baobook.pl, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Baobook.pl, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Baobook.pl.

4. Baobook.pl dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Księgarni Internetowej Baobook.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Baobook.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Księgarni Internetowej Baobook.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Księgarni Internetowej Baobook.pl.

5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszego regulaminu.

6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Baobook.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy Baobook.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Księgarni Internetowej Baobook. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

8. Językiem umów zawieranych z Baobook.pl jest język polski.

9. Baobook.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.